Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Διερεύνηση της σχέσης διοικητικών τεχνικών και εργασιακής ικανοποίησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Investigation of the relationship between management techniques and job satisfaction of the medical and nursing staff in public hospitals.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   OBJECTIVE To investigate the level of job satisfaction (JS) as perceived by the medical and nursing staff, and to explore the effect of management techniques on JS with a view to improve the quality of the health care services provided. METHOD A study was conducted in two units of the General Hospital of Pella, the Hospital Units of Edessa and Giannitsa, with the participation of 241 employees. The data were collected using the Job Satisfaction Survey (JSS) questionnaire and processed using the Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), v. 23. The following JS factors were investigated: Professional development opportunities, job characteristics, relationships and interactions with colleagues, taking initiative, and potential. The variation of perceptions between the various different units and specialties was explored. The Cronbach's alpha internal consistency coefficient for the 36 questions on the JSS was 0.84 and the Guttman's lambda model showed very high reliability (75-89%) for each of the options from 1 to 6. RESULTS Job Satisfaction Factors Analysis revealed that the total JS of the medical and nursing staff ranged within moderate levels. Statistically significant differences were not identified, either in total JS or in individual satisfaction factors according to hospital unit. Dissatisfaction was identified regarding salaries, promotion, privileges, rewards and working conditions, while satisfaction was identified regarding the nature of work, supervision, and relationships, as well as interaction with colleagues. Regarding the communication factor, both medical and nursing staff expressed neutral opinions. CONCLUSIONS This study revealed that JS is influenced by the recognition of each employee's work. Administration efforts to increase JS must be based on individual characteristics and the needs of the staff. Poor communication is one of the most critical issues. Professional development opportunities and motivation to achieve goals are considered to be particularly important by the hospital staff, in addition to financial incentives. Participation of the employees in the decision-making process on organizational issues (and indirectly about themselves), can increase their efficiency and accountability. In the current period of economic crisis, there is a need to apply effective management techniques to increase JS and thus achieve more efficient operation of health care provision units. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης (ΕΙ) ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας και η επίδρα- ση της εφαρμογής τεχνικών διοίκησης (management) σε αυτή, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη στις δύο δομές του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Πέλλας, στις νοσοκομειακές μονάδες (ΝΜ) Έδεσσας και Γιαννιτσών, και σε αυτή συμμετείχαν 241 εργαζόμενοι. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση του ερωτηματολο- γίου Job Satisfaction Survey (JSS) και η επεξεργασία τους διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 23. Μελετήθηκαν οι παράγοντες ικανοποίησης των εργαζομένων που αφορούσαν στη δυνατότητα εξέλιξής τους, στα χαρακτηριστικά της εργασίας, στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, στη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και στη δια- φοροποίηση εκτιμήσεων μεταξύ δομών και ειδικοτήτων. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach's alpha και το μοντέλο ελέγχου αξιοπιστίας lambda του Guttman για τις 36 ερωτήσεις. Ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας Cronbach's alpha για το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου ανήλ- θε σε 0,84, ενώ το μοντέλο αξιοπιστίας lambda του Guttman ανέδειξε πολύ υψηλή αξιοπιστία (75-89%). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική ΕΙ του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού του ΓΝ Πέλλας κυμάνθηκε σε μέτρια επίπε- δα. Οι συνολικοί αλλά και οι επί μέρους παράγοντές της δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανά ΝΜ. Διαπιστώθηκε δυσαρέσκεια όσον αφορά στην αμοιβή, στην προαγωγή, στα προνόμια, στην ανταμοιβή και στις συνθήκες εργασίας, ενώ αναδείχθηκε ικανοποίηση όσον αφορά στη φύση εργασίας, στην επίβλεψη και στις συναδελφικές σχέσεις. Στον παράγοντα της επικοινωνίας και οι δύο κατηγορίες προσωπικού δήλωσαν ουδετερότητα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΕΙ επηρεάζεται από την αναγνώριση του έργου του κάθε εργαζόμενου και η προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης για αύξησή της πρέπει να βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του ξεχωριστά. Η έλλειψη επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερη αξία έχουν τόσο τα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη όσο και τα οικονομικά. Η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται -αλλά έμμεσα και στους ίδιους- αυξάνει την αποδο- τικότητα και την υπευθυνότητά τους. Ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη εφαρμογής διοικητικών τεχνικών, προκειμένου να αυξηθεί η ΕΙ και να επιτευχθεί η αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων παροχής φροντίδας υγείας, είναι επιβεβλημένη. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Archives of Hellenic Medicine / Arheia Ellenikes Iatrikes is the property of Athens Medical Society and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)