Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinde Sürdürülebilir Dijital Pazarlama Stratejileri.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Sustainable Digital Marketing Strategies in the Perspective of the European Green Deal and United Nations Sustainable Development Goals.
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   Ever since the political process in the USA to the Paris Agreement in 2015; The Green Deal, which extends to the process of the UK and the European Commission, aims to reduce greenhouse gas emissions by 2030. The Covid'19 pandemic process that we are going through increases the momentum of the sustainability movement even more. The parallel targets set by the United Nations Sustainable Development Goals (SDG) and the European Green Deal highlight green and digital technologies that will become an export product. In parallel with these developments, the digital transformation process causes the European Union Green Deal and SDG to have a complementary impact on each other. On the other hand, DIGITALEUROPE – Digital Europe, a European organization representing the digital technology industry, states that digital technologies play a key role in achieving sustainability goals. It is critical that innovative, environmentally friendly, digital sustainable marketing strategies are aware and developed, and that businesses integrate these strategies into their corporate strategies with a structured approach. In the study, written secondary data sources were used with the literature review method. In addition, Web of Science data, which is the most relevant database, was used in the studies due to the bibliometric technique most used by researchers including the main journals on marketing sustainability. In this context, the aim of the study is to draw a conceptual framework for sustainable digital marketing strategies in line with the European Green Deal and SDG with an integrated approach based on technology and adaptation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   ABD’de yaşanan politik süreçlerden, 2015 yılındaki Paris Anlaşması’na, sonrasında İngiltere ve Avrupa Komisyonu sürecine uzanan Yeşil Mutabakat (Green Deal) ile 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarınının azaltılması hedeflenmektedir. İçinden geçmekte olduğumuz Covid’19 pandemi süreci ise sürdürülebilirlik ivmesini arttırmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya konulan paralel hedefler, bir ihracat ürünü haline gelecek olan yeşil ve dijital teknolojileri ön plana çıkarmaktadır. Bu gelişmelere paralel şekilde dijital dönüşüm süreci ise Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin birbirleri üzerinde tamamlayıcı bir etkide bulunmalarına neden olmaktadır. Dijital teknoloji endüstrisini temsil eden ve bir Avrupa kuruluşu olan DIGITALEUROPE’un ise dijital teknolojilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kilit rol oynadığı ifade edilmektedir. Yenilikçi, çevreye duyarlı, dijital sürdürülebilir pazarlama stratejilerinin farkındalığı, geliştirilmesi ve işletmelerin bu stratejileri yapılandırılmış bir yaklaşım ile kurumsal stratejilerine entegre etmeleri kritik önem arz etmektedir. Çalışmada literatür taraması yöntemi ile yazılı ikincil veri kaynakları ve pazarlama, sürdürülebilirlik konularındaki ana dergileri içeren araştırmacıların en çok kullandığı bibliyometrik teknik nedeniyle çalışmalarda en alakalı veri tabanı olan Web of Science verileri kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, teknolojiyi ve adaptasyonu temel alan entegre bir yaklaşım ile Avrupa Yeşil Mutabakat ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) doğrultusunda sürdürülebilir dijital pazarlama stratejileri ile ilgili kavramsal bir çerçeve çizmektir [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Gaziantep University Journal of Social Sciences is the property of University of Gaziantep Journal of Social Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)