Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Model biznesowy w raportowaniu informacji niefinansowych. Wyniki badania wybranych polskich spółek giełdowych. (Polish)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Business model in non-financial information reporting. Research results of selected Polish listed companies. (English)
  • Abstract:
   The purpose of the article is to determine the scope and form of information currently disclosed by entities under the concept of a "business model" based on the disclosure of non-financial information in the annual reports of fourteen WIG20 index companies. The study involved analysing disclosures about the business model, analysing the content of annual reports of companies, and checking the scope and content of the disclosed information in the section of the report regarding the business model. In total, 28 annual reports for 2017 and 2018 were analysed. The survey included 22 types of non-financial information systematically disclosed under the definition of "business model". The study used descriptive analysis, comparative analysis, and deduction methods. As a result of the research, it was found that information on the business model disclosed in annual reports can be comparable between entities and can be and often already are comparable over time - when the same entity reports the information over two different years. In addition, it was found that in the set of reported information about the business model, there was clearly a common part in all the surveyed companies, which was information on the value creation chain. The article is the result of an original empirical study and closes the gap in scientific research on the mandatory disclosure of information about the business model in annual reports. The survey is one of the first attempts to analyse non-financial information compulsorily disclosed by Polish companies after 2018. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Celem artykułu jest ustalenie zakresu i formy informacji ujawnianych przez podmioty w ramach pojęcia model biznesowy na podstawie ujawnień informacji niefinansowych w raportach rocznych 14 spółek należących do indeksu WIG20. Badanie, któremu poddano 28 raportów rocznych za 2017 i 2018, polegało na przeanalizowaniu ujawnień informacji o modelu biznesowym oraz analizie zawartości raportów rocznych spółek i sprawdzeniu zakresu i treści ujawnianych informacji w segmencie raportu dotyczącym modelu biznesowego. Do jego przeprowadzenia wykorzystano metody analizy opisowej, analizy porównawczej oraz dedukcji. Wyszczególniono 22 rodzaje informacji niefinansowych systematycznie ujawniane, dotyczące modelu biznesowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że informacje o modelu biznesu ujawniane w raportach rocznych mogą być porównywalne między podmiotami oraz mogą i często już są porównywalne w czasie - w przypadku gdy ten sam podmiot raportuje dane informacje na przestrzeni dwóch różnych lat. Ponadto stwierdzono, że w zbiorze raportowanych informacji o modelu biznesowym pojawiła się wyraźna część wspólna występująca u wszystkich przebadanych spółek, a którą były informacje o łańcuchu tworzenia wartości. Artykuł jest rezultatem oryginalnego badania empirycznego, jednego z pierwszych dotyczących analizy informacji niefinansowych ujawnianych obligatoryjnie przez polskie spółki po roku 2018, i uzupełnia lukę w badaniach naukowych nad obligatoryjnym ujawnianiem informacji o modelu biznesu w raportach rocznych. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci is the property of Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce Rada Naukowa and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)