Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Las deducciones autonómicas en el IRPF para incentivar la adquisición de acciones o participaciones en sociedades, los 'business angels' y el mercado alternativo bursátil

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Institut d'Estudis de l'Autogovern, 2011.
  • Publication Date:
   2011
  • Abstract:
   Les comunitats autònomas de règim comú disposen en l’IRPF de competències normatives per regular deduccions en la quota per la realització d’“inversions no empresarials”. Catalunya, Madrid i Andalusia han fet us d’aquesta possibilitat –i Galícia ha anunciat la intenció de fer-ho en un futur pròxim. Les tres CA han aprovat una mesura molt similar per promoure l’actuació dels business angels –“àngels inversors” o “inversors providencials”– en els territoris respectius, i Catalunya i Madrid n’han afegit una altra per donar suport a la inversió en empreses que cotitzin en el Mercat Alternatiu Borsari. Els dos incentius consisteixen en deduccions en la quota –del 20% de las quantitats invertides– que es reconeixen a les persones físiques que adquireixen accions o participacions socials en el capital de cert tipus d’entitats, amb la finalitat de fomentar el desenvolupament d’una determinada classe d’inversions i empreses en el territori de la comunitat autònoma respectiva. Les beneficiàries indirectes i últimes són, per tant, aquestes empreses. Això fa plantejar-nos si s’ha anat més enllà d’allò que permeten les lleis de cessió de tributs de l’Estat a les CA i si s’han respectat, en la regulació, importants normes de dret comunitari com són les que regulen les llibertats d’establiment i de circulació de capitals –articles 49 i 63 del TFUE–, i la prohibició d’ajuts d’Estat –article 107 i seg. TFUE.
   The autonomous communities common system includes in its system of personal income tax (IRPF) regulatory powers to govern deductions in the contribution for carrying out “non-company investments”. Catalonia, Madrid and Andalusia have made use of this possibility – and Galicia has announced its intention to do so in the near future. The three autonomous communities mentioned above have approved a very similar measure to promote the activities of business angels in their respective regions, and Catalonia and Madrid have added another to support investments in companies that are floated on the Alternative Investment Market. The two incentives consist in reduction in the contribution – 20% of the amount invested – which is recognised for physical persons who buy shares or social interests in the capital of certain types of organisation, with the aim of encouraging a certain class of investments and companies in the regions of the respective autonomous community. The indirect and ultimate beneficiaries are therefore the companies. This enables us to question whether this has gone beyond what is permitted under the laws of tax cession of the State and the autonomous communities and if the important rules of Community Law such as those regulating freedom of establishment and circulation of capital (art. 49 y 63 of the TFUE) and the prohibition of State assistance (art. 107 and ss. TFUE) have been respected.
   Las CCAA de régimen común disponen en el IRPF de competencias normativas para regular deducciones en la cuota por la realización de “inversiones no empresariales”. Cataluña, Madrid y Andalucía han hecho uso de esta posibilidad –y Galicia ha anunciado su intención de hacerlo en un futuro próximo–. Las tres CCAA han aprobado una medida muy similar para promover la actuación de los business angels –“ángeles inversores” o “inversores providenciales”– en sus respectivos territorios, y Cataluña y Madrid han añadido otra para apoyar la inversión en empresas que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil. Los dos incentivos consisten en deducciones en la cuota –del 20% de las cantidades invertidas– que se reconocen a las personas físicas que adquieran acciones o participaciones sociales en el capital de cierto tipo de entidades, con el fi n de fomentar el desarrollo de determinada clase de inversiones y empresas en el territorio de la respectiva comunidad autónoma. Las benefi ciarias indirectas y últimas son, por tanto, esas empresas. Esto nos hace plantearnos si se ha ido más allá de lo que permiten las leyes de cesión de tributos del Estado a las CCAA y si se han respetado, en su regulación, importantes normas de Derecho Comunitario como son las que regulan las libertades de establecimiento y de circulación de capitales –arts. 49 y 63 del TFUE–, y la prohibición de ayudas de Estado –arts. 107 y ss TFUE
  • File Description:
   application/pdf
  • ISSN:
   1886-2632
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4073f617ec0bfe3776d3136148f8fd54
   http://www10.gencat.cat/drep/binaris/_reaf13_Pina_tcm112-152634.pdf
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..4073f617ec0bfe3776d3136148f8fd54