Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Desenvolupament d'un sistema de consulta basat en dominis

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació; Business T&G; Costal Costa, Dolors; Calaf Nuez, Òscar
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya, 2016.
  • Publication Date:
   2016
  • Abstract:
   Aquesta memòria recull el procés de planificació i execució d’un projecte de desenvolupament fet per una empresa de desenvolupament de software. Aquest projecte de fi de grau consisteix en crear un mecanisme de consultes en una base de dades relacional, el qual permeti a l’usuari poder formular-les d’una manera molt ràpida i senzilla com també guardar el seu resultat en un full de càlcul. En la primera part d’aquest document es fa una introducció del projecte i els seus objectius, juntament amb la metodologia utilitzada i la seva planificació. Es fa una comparació del projecte que es vol desenvolupar amb altes aplicacions semblants en el mercat. En la segona part s’explica la part més tècnica del projecte i també els conceptes necessaris per entendre el seu funcionament. Es descriu l’especificació dels requisits, l’arquitectura del sistema, les proves i el seu pressupost. Finalment, s’acaba el document amb un informe de sostenibilitat, una avaluació de competències tècniques i les conclusions.
   Esta memoria contiene el proceso de planificación y ejecución de un proyecto de desarrollo hecho para una empresa de desarrollo de software. Este proyecto de fin de grado consiste en crear un mecanismo de consultas en una base de datos relacional, el cual permita al usuario poder formularlas de una manera muy rápida y sencilla como también guardar su resultado en una hoja de cálculo. En la primera parte de este documento se hace una introducción del proyecto y sus objetivos, junto con la metodología utilizada y su planificación. Se hace una comparación del proyecto que se quiere desarrollar con otras aplicaciones parecidas en el mercado. En la segunda parte se explica la parte más técnica del proyecto y también los conceptos necesarios para entender su funcionamiento. Se describe la especificación de los requisitos, la arquitectura del sistema, las pruebas y su presupuesto. Finalmente, se acaba el documento con un informe de sostenibilidad, una evaluación de las competencias técnicas y las conclusiones.
   This report contains the planning and execution of a development project made for a software development company. This final degree project is to create a relational database consultation mechanism, which allows the user to formulate a very quick and easy query, as well save its results in a spreadsheet. The first part of this paper gives an introduction of the project and its objectives, together with the methodology and planning. Is made a comparison of the project to be developed with other similar applications on the market too. The second part explains the technical part of the project and the concepts needed to understand this operation. The requirements specification, system architecture, testing and budget are described. Finally, the document ends with a sustainability report, an assessment of technical skills and the final conclusions.
  • File Description:
   application/pdf
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::5220ff85f28bf7af96d4f8e6dd7d3a9f
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..5220ff85f28bf7af96d4f8e6dd7d3a9f