Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y DE CATALUÑA, PARA EL AÑO 2010, A PARTIR DE SUS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Y SUS PRESUPUESTOS

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
  • Publication Information:
   Institut d'Estudis de l'Autogovern, 2011.
  • Publication Date:
   2011
  • Abstract:
   L’estatut d’autonomia és la norma institucional bàsica espanyola d’una comunitat autònoma. El 2004 s’iniciaren els processos de reforma. En aquest treball fem una anàlisi comparativa entre dues regions espanyoles d’importància similar pel que fa a la generació de riquesa econòmica mesurada en termes de PIB a partir dels seus documents normatius principals, els seus estatuts d’autonomia, ambdós recentment reformats. S’estudiaran aspectes sobre els quals l’Estatut té competència exclusiva, la planificació de l’activitat econòmica, el tipus d’indústria existent en cada regió i la seva evolució, i es compararan les polítiques concretes de desenvolupament regional i industrial implementades en cada zona amb l’objectiu de generar coneixement que pugui servir de base als organismes públics per a la millora de la competitivitat regional.
   The Estatuto de Autonomía is the basic institutional norm of a Spanish autonomous community. In 2004 began the reform in some regions. In this paper we due with a comparative analysis among two Spanish regions of similar importance in the generation of economic wealth measured in terms of GDP taking into account its main regulatory documents, their estatutos de autonomía, both recently renovated. We consider aspects on which the law has exclusive competence, as the economic activity plan, the different existing industries or their development, comparing the specific policies of regional and industrial development undertaken in each area with the objective of generating knowledge that can be useful for the policy making to improve regional competitiveness.
   El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica española de una comunidad autónoma. En 2004 se iniciaron los procesos de reforma. En este trabajo realizamos un análisis comparativo entre dos regiones españolas de similar importancia en cuanto a la generación de riqueza económica medida en términos de PIB a partir de sus documentos normativos principales, sus estatutos de autonomía, ambos recientemente reformados. Se estudiarán aspectos sobre los que el Estatuto tiene competencia exclusiva, la planificación de la actividad económica, el tipo de industria existente en cada región y su evolución, y se compararán las políticas concretas de desarrollo regional e industrial implementadas en cada zona con el objetivo de generar conocimiento que pueda servir de base a los organismos públicos para la mejora de la competitividad regional.
  • File Description:
   application/pdf
  • ISSN:
   1886-2632
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::aaa67e66cdeb1544a2b131f18315f1ea
   http://www10.gencat.cat/drep/binaris/_reaf13_Val_BMiguel_MMiguel_tcm112-152636.pdf
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..aaa67e66cdeb1544a2b131f18315f1ea