Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Common traits of succesful start up in Catalonia companies = Trets comuns de les Start up amb èxit a Catalunya

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat de Barcelona
  • Publication Information:
   Omnia Science, 2014.
  • Publication Date:
   2014
  • Collection:
   DOAJ-Articles
   Diposit_Digital_de_la_Universitat_de_Barcelona
   UPCommons__Portal_del_coneixement_obert_de_la_UPC
  • Abstract:
   Objecte: El treball que presentem en aquest document és la primera part d’una investigació realitzada per el Grup de Treball de la Comissió de Valoració d’Empreses de l’ACCID, que té com a objectiu analitzar els factors d’èxit de les empreses de nova creació. En concret en aquest primera part del treball hem analitzat elsfactors financers que defineixen l’èxit de les empreses que han estat creades a Catalunya en els últims cinc anys. Disseny/metodologia: Per la realització de l’estudi s’han analitzat determinats ratis financers de les empreses que han estat creades a Catalunya en els últims cinc anys. Les dades s’han obtingut a partir de la base de dades SABI. El període de referència han estat el 2010-2012. Aportacions i resultats: Els resultats obtinguts mostren que el sector on hi ha un major nombre d’empreses amb èxit és el de comerç tan a l’ engròs com al detall. Però el que mostra uns millors ratis financers és el sector sanitari. Valor afegit: Determinar quins son els factors d’èxit de les empreses de nova creació catalanes. Purpose: This present work is the first part of an investigation made by the Companies Assessment Commission in the Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), the aim of this paper is to analyze the key success in the start up companies. Specifically we are going to analyze the financial factors in the Catalonian start up companies created in the last five year. Design/methodology: To make the study we have analyze the financial ratios from the companies creates in Catalonia in the last five years. Data has been obtained from the data base SABI. The period of the study has been from 2010-2012. Findings: The results show the fact that the sector where most of the successful companies are is the commerce sector, both wholesale and retail. Specially the most successful one is the health sector. Originality/value: To determine which are the successful agents in the Catalonian star up companies
  • File Description:
   application/pdf
  • ISSN:
   1697-9818
  • Accession Number:
   10.3926/ic.554
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..afec6653b2affe73b8149ea5bb0aa9c6