Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

El aprendizaje basado en el juego: aplicación a la asignatura de Gestión de la Calidad

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Programa d'Innovació Docent de la Universitat de Barcelona; Universitat de Barcelona
  • Publication Information:
   Universitat de Barcelona, 2017.
  • Publication Date:
   2017
  • Abstract:
   L’objectiu d’aquest article és explicar l’experiència de creació i aplicació d’un joc de pregunta-resposta similar al Trivial Pursuit, però adaptant-lo al contingut de l’assignatura de Gestió de la Qualitat. S’intenta proporcionar a l’alumnat una metodologia d’aprenentatge diferent, més distesa i en equip, que li permeti interioritzar el coneixement de l’assignatura de manera més fàcil i entenedora. El joc s’ha creat modificant preguntes test multiopció de cursos anteriors a preguntes obertes. Els participants, que són 165 alumnes dels tres grups de l’assignatura de Gestió de la Qualitat dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses i Empresa Internacional que duien a terme les activitats d’avaluació continuada, han valorat l’experiència com a molt positiva. Els resultats demostren que, tot i que l’alumnat està satisfet amb el joc i l’ha ajudat a interioritzar millor el coneixement de l’assignatura, només han treballat la competència de «treball en equip»; per tant, el joc no permet desenvolupar ni millorar les competències de l’assignatura, però sí l’aprenentatge. Aquest article és un dels primers que presenta una experiència d’aprenentatge basat en el joc en aquests graus.
   The aim of this paper is to explain the experience of creating and using a question-answer game similar to Trivial Pursuit but adapted to the content of the subject Quality Management. The game provides a more entertaining learning method for students, who play in teams and internalize the knowledge of the subject in an easier, more understandable way. The game was created by changing multiple choice test questions from previous years into open questions. Participants were 165 students from the three groups studying Quality Management as part of the degrees in Business Management and International Business. All students were undergoing continuous assessment, and all rated the experience as very positive. The results show that although the students were satisfied with the game and it helped them to internalize knowledge of the subject, they only worked on the competence “teamwork”. Therefore, the game did not lead to the development and/or improvement of the subject competences, but did improve learning skills. This paper is one of the first to present a game-based learning experience in these degrees.
   El objetivo de este artículo es explicar la experiencia de crear y aplicar un juego de pregunta-respuesta similar al Trivial Pursuit adaptado al contenido de la asignatura de Gestión de la Calidad, mediante el cual se intenta proporcionar al alumnado una metodología de aprendizaje distinta, más distendida y en equipo, que le permita interiorizar el conocimiento de la asignatura de una forma más fácil y comprensible. El juego se ha creado modificando preguntas test multiopción de cursos anteriores y convirtiéndolas en preguntas abiertas. Los participantes, que son los 165 alumnos de los tres grupos de la asignatura de Gestión de la Calidad de los grados de Administración y Dirección de Empresas y Empresa Internacional que llevaban a cabo las actividades de evaluación continua, han valorado la experiencia como muy positiva. Aun así, los resultados demuestran que, aunque el alumnado está satisfecho con el juego y que este le ha ayudado a interiorizar mejor el conocimiento de la asignatura, a través de él solo se ha trabajado la competencia de "trabajo en equipo"; por lo tanto, el juego no permite desarrollar ni mejorar las competencias de la asignatura, sino únicamente el aprendizaje. Este artículo es uno de los primeros que presenta una experiencia de aprendizaje basado en el juego en estos grados.
  • File Description:
   text/html; application/pdf
  • ISSN:
   2013-2255
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.doi.dedup.....cb0d96e28f522c51bccd4e96b2c4ab54