Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας : η ελληνική εμπειρία και οι προοπτικές ανάπτυξης

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Βοζίκης, Αθανάσιος; Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης; Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας
  • Publication Information:
   Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006.
  • Publication Date:
   2006
  • Abstract:
   Η συγκρότηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και εξέλιξη του ιδιωτικού τομέα των υγειονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Το χαμηλό επίπεδο των κοινωνικών παροχών καθώς και η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις – προσδοκίες των ασφαλισμένων και δευτερευόντως οι διαδικασίες απονομής τους, σε συνδυασμό με την αναζήτηση νέων πεδίων συσσώρευσης, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης των ιδιωτικών ιατρείων, ινστιτούτων, κλινικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα από τη δεκαετία του ’90 και ύστερα παρατηρείται μία ραγδαία διόγκωση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Ολοένα και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες προσανατολίζονται προς την παροχή ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας, ενώ παράλληλα και ο ασφαλιστικός πληθυσμός παρουσιάζει σαφέστατη στροφή προς τη χρήση ιδιωτικών ασφαλιστικών αγαθών και υπηρεσιών με φυσικό επακόλουθο τη σημαντική διεύρυνση των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να παρουσιάσει συνοπτικά την έκταση της ελληνικής ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και ειδικότερα το μέγεθος, τον χαρακτήρα καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης του κλάδου των ομαδικών ασφαλίσεων υγείας στη χώρα μας. Η εν λόγω μελέτη επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στα χαρακτηριστικά, στις κατηγοριοποιήσεις και τη σημασία των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας, στην ανάλυση και διερεύνηση του ρόλου της ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης υγείας, τους τομείς που η τελευταία λαμβάνει χώρα και δραστηριοποιείται καθώς και τους αποδέκτες στους οποίους απευθύνεται. Το ειδικότερο αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα και της θέσης στο σύστημα υγείας και κοινωνικής προστασίας. Το κύριο ερώτημα είναι η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η ιδιωτική ομαδική ασφάλιση υγείας αξιοποιείται για την αύξηση των επιλογών των ασφαλισμένων, που στο σύνολό τους, διαθέτουν και κάποια μορφή κοινωνικής ασφάλισης. Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και στοιχείων από τη Στατιστική Επετηρίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τους Κοινωνικούς Προϋπολογισμούς διαφόρων ετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.). Τα δεδομένα αυτά επεξεργάστηκαν κατάλληλα και οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα. Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξουν ακόμη πιο χρήσιμα ευρήματα που αφορούν τα ιδιωτικά ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα μέσω της πραγματοποίησης ημιδομημένων συνεντεύξεων με υψηλά ιστάμενα στελέχη έξι (6) ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κύριο ζητούμενο ήταν να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν διαμορφώσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τη στοχοθεσία και τη στρατηγική τους ώστε να ανταποκριθούν στην ποιότητα που ζητούν οι ασφαλισμένοι, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την διαρκή αύξηση του κόστους των παραγόμενων και διατιθέμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών.
   The development of health services in Greece contributed significantly in the establishment and progress of the private sector of health and insurance services. The low level of social provisions and their inefficiency in meeting the demands-expectations of the insured and, secondarily, the procedures for their realization, in combination with the investigation for new accumulation fields, were the major factors for the development of private clinics, institutes and insurance companies. During the last years and particularly since the 90’s a dramatic expansion of the private health insurance has been observed. An increasing number of insurance companies are orienting in the provision of group health insurance contracts, while at the same time the population under insurance shows interest to the use of private insurance goods and services with a consequent significant expansion of private health cost. The present study intends to present in brief the extent of the private insurance market in Greece and, in particular, the size, features as well as the prospects for the development and progress of the group health insurance in Greece. The said study mainly focuses on the features, classifications and the significance of the grouped health insurance contracts, the evaluation and investigation of the role of the private grouped health insurance, the fields in which the latter is realized, as well as the recipients to which it is addressed. The particular object of the present study is the investigation of the operation of the private health insurance in our Greece and its position in the health/social security system. The major aim is the investigation of the extent to which the private grouped health insurance is exploited for increasing the choices available to the insured, who generally have also some form of social security. For this study, we used primary and secondary data and facts from the Statistical List of the Union of Insurance Companies of Greece, the National Statistics Department of Greece, the Ministry of Development, the Ministry of Labour and Social Security and the Social Budgets of the Social Insurance General Secretariat regarding several years. These data were processed and resulted in the extraction of useful conclusions regarding the private health insurance in Greece. However, in order to have more useful findings regarding the private grouped health insurance contracts, a relevant research was performed by conducting semi-structured interviews with high-rank members of six (6) insurance companies active in our country. The major goal was to evaluate whether the Greek insurance companies have configured effectively their targeting and strategy, so as to respond to the quality level demanded by the insured, facing in the same time the continual increase in the cost of the produced and provided insurance services.
  • File Description:
   application/pdf
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.od......2612..52323f03e5c4a52636e08fc267ff9fa0