Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Migració d'un sistema ERP per a una empresa del sector de mobles de disseny

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació; ForgeFlow; Pastor Collado, Juan Antonio; Ballester Alomar, Jordi
  • Publication Information:
   Universitat Politècnica de Catalunya, 2021.
  • Publication Date:
   2021
  • Abstract:
   La disrupció de les noves tecnologies de la informació al llarg de les últimes dècades ha suposat un gran impacte a nivell global, facilitant l'accés, manipulació i compartició d'informació arreu del món. En l'àmbit empresarial això s'ha traduït en la seva aplicació als diferents processos de negoci, ja sigui per automatitzar tasques, agilitzar fluxos de treball, o gestionar integralment tota la informació, amb l'objectiu final de reduir costos i incrementar la productivitat de l'empresa. Dins del conjunt d'aquestes eines, els ERP esdevenen la peça clau en l'organització, unificant i integrant tots els processos i recursos associats en un únic sistema. Malauradament, però, l'evolució tecnològica comporta una necessitat constant de manteniment i actualització del software per tal de poder gaudir de les noves millores, així com evitar la seva obsolescència. El present projecte consisteix en la migració d'un sistema ERP per a una empresa del sector de mobles de disseny, la qual opera amb una versió desactualitzada. Al llarg de la memòria es planteja la planificació general del projecte, es defineixen els processos involucrats en la migració a una versió posterior del sistema, i s'analitzen i avaluen els principals riscos associats. The disruption of new information technologies over the last decades has had a great impact at the global level, facilitating the access, manipulation and sharing of information around the world. In the business environment this has translated into its application in the different business processes, whether to automate tasks, streamline workflows, or manage all information integrally, with the ultimate goal of reducing costs and increasing the productivity of the company. Within this set of tools, ERPs are the key piece in the organization, unifying and integrating all processes and associated resources into a single system. However, the technological evolution entails the constant need of software maintenance and update in order to have the new improvements, as well as to avoid its obsolescence. This project covers the migration of an ERP system for a company in the design furniture sector, which operates with an outdated version. Throughout the document, the general planning is outlined, the processes involved in the migration to a later version of the system are defined, and the associated risks are analyzed and evaluated.
  • File Description:
   application/pdf
  • Online Access:
   https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3484::43fa7300ef8796f3f300c61c62fa0bc5
  • Rights:
   OPEN
  • Accession Number:
   edsair.od......3484..43fa7300ef8796f3f300c61c62fa0bc5